تبلیغات
we are one

EXO Planet exo iranian fans - سری یک گیف های Suho


Links Home Posts RSS Profile designer


åѐæäå Ç˜ ˜ÑÏä áíä˜ ãÊÑÌã ÞÇáÈ ÍÑÇã ÈæÏå æ íÑÏ ÞÇäæäí ÏÇÑÏ.
H;S,

About Me


Previous Items

Catogery

Archive Blog

Other


ãÊÑÌã ÞÇáÈ : 98 ÏíÒÇíä

äæíÓäÏå[SᴇᴘɪDᴇʜ ᴇxᴏ♡ʟ ] ÊÇÑíÎ ÇäÊÔÇÑ[<-PostDate->] ÓÇÚÊ[09:13 ب.ظ]                                    suho
                                        ایـنـم گـیـفـای لـیـدری بـه درخـواسـت آنـی
                                                         ادامـه مـطـلـب ...
                                   EXO SUHO showing his fuckinh ABS! OMFG. HE IS SO HOT. MAMA era #exo #joonmyun #suho (gif)

                                   He's so cuddly ouo

                                   Suho looks super kyeopta ^^

                                  suho's grandpa version is good too!!

                                  This picture says so much.... CHANYEOL BEING ALL CUTE IN THE BACKGROUND... Yo yo don't forget those Kyungsoo arms!!!

                                 "He who controls water" (GIF)

                                 The difference between our leaders, displayed through this gif. Kris is like, "wtf"

                                 #Beautiful #Suho #Exo

                                 omg why is he so embarrassing *cringes*
                              
                                Suho X MCM teaser
                          
                                why...what's more disturbing is that I KNOW I've made this face before...a few times..

                               mr. polar bear must bow too :3
                             
                                SUHO #gif

                                EXO | SUHO

                                exo suho gif

                               ✡●✡ SUHO ✵●✸ Gif

                              exo suho gif

                             way to kill the fandom suho!!! (gif)

✉ کـامـنـت()  
: